Plan management

Plan management 2021-2025

PLAN MANAGEMENT

ptr.per.2013 – 2015

Ingrijirile in sanatate aplicate au scopul de a imbunatati starea generala a populatiei prin mijloace prioritare preventive si curative , respectandu-se standardele de calitate impuse de organismele cu atribute si competente interne si internationale .

Ingrijirile de sanatate ,corespund ca volum si performanta daca se regasesc sub incidenta nevoii comunitatii iar individual beneficiarului ii sunt asigurate oportun ,cantitativ si calitativ serviciile de sanatate necesare.

Managementul sanitar presupune realizarile activitatilor de programare ,organizare ,coordonare a resurselor organizatiei (specialisti ,dotare ,buget ) exercitate efectiv si eficient in scopul asigurarii serviciilor de sanatate .

ANALIZA DE SITUATIE

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni este o unitate sanitara cu paturi , cu personalitate juridica , ce furnizeaza servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor de psihiatrie , asigura conditii de investigatii medicale ,tratament ,cazare si igiena ,alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale ,conform normelor aprobate prin ordin al M.S . De asemeni spitalul raspunde ,in conditiile legii ,pentru calitatea actului medical , pentru respectarea conditiilor de igiena , alimentatie si cazare si de prevenirea a infectiilor nosocomiale ,precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor .

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni este singurul spital de profil din judet ,cu adresabilitate si accesabilitate pe intreg teritoriul acestuia dispunand de dotare cu aparatura medicala corespunzatoare personal specializat si competent .

MANAGERUL ARE URMATOARELE ATRIBUTII

1. In domeniul strategiei serviciilor medicale :

- elaboreaza , pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita , planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului ,ca urmare a propunerilor consiliului medical , si il supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului .

- aproba planul anual de servicii medicale , elaborat de comitetul director , la propunerea consiliului medical .

- aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului , in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei ;

- elaboreaza si pune la dispozitia consiliului de administratie rapoartele privind activitatea spitalului ;aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar al M.S ,adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita ,in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie ,aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical .

- propune ,ca urmare a analizei in cadrul comitetului director ,structura organizatorica ,reorganizarea ,schimbarea sediului si a denumirii unitatii ,in vederea aprobarii de catre M.S ,ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau ,dupa caz,de catre autoritatile administratiei publice locale ,in conditiile legii .

2. In domeniul managementului economico-financiar :

- raspunde de organizarea spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu ,elaborat de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului ,pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior ,dupa avizarea acestuia de catre consiliul de administratie , in conditiile legii .

- raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri ,articole si alineate,conform clasificatiei bugetare .

- raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile si compartimentelor din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii .

- raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente ,conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii

- aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice .

- aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar ,la propunerea comitetului director .

- raspunde ,impreuna cu membrii consiliului medical , de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul sectiilor,compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului .

- identifica ,impreuna cu consiliul de administratie ,surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului ,cu respectarea prevederilor legale.

3. In domeniul managementului performantei calitatii serviciilor :

- dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilorilor de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract.

- desemneaza ,prin act administrativ ,coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului .

- raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital .

- raspunde de implementera protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului ,pe baza recomandarilor consiliului medical .

- urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital ,coordonata de directorul medical , cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific.

- Negociaza si incheie ,in numele si pe seama spitalului ,protocoale de colaborare si/sau contracte c alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii cresterii calitatii serviciilor medicale .

- Raspunde ,impreuna cu comitetul director ,de asigurarea conditiilor de investigatiimedicale ,tratament ,cazare ,igiena ,alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale ,conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii .

- Analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director , ai consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului .

- Raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora .

4. In domeniul managementului resurselor umane :

- stabileste si aproba numarul de personal ,pe categorii de locuri de munca ,in functie de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii.

- Aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante ,numeste si elibereaza din functie personalul spitalului.

- Aproba programul de lucru ,pe locuri de munca si categorii de personal ,pentru personalul aflat in subordine .

- Organizeaza concurspentru ocuparea functiilor specifice comitetului director .

- Numeste si revoca ,in conditiile legii ,membrii comitetului director .

- Incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in conditiile legii ,pe o perioada de maximum 3 ni ,in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati .

- Aproba regulamentul intern al spitalului ,precum si fisa postului pentru personalul angajat .

- Infiinteaza,cu aprobarea comitetului director ,comisii specializate in cadrul spitalului ,necesare pentru realizarea unor activitati specifice ,cum ar fi :comisia medicamentului ,nucleul de calitate ,comisia de analiza decesului ,etc.al caror mod de organizare si functionare este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a spitalului .

- Realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare ,potrivit structurii organizatorice ,si,dupa caz ,solutioneaza contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor profesionale efectuate de alte persoane,in conformitate cu prevederile legale .

- Aproba planul de formare si perfectionare a personalului ,in conformitate cu legislatia in vigoare .

- Negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital , cu exceptia spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie , carora li se aplica reglementarile specifice in domeniu .

- Raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru spital ,in calitate de furnizor ,cat si pentru personalul medico-sanitar angajat,precum si de reanoirea acesteia ori de cate ori situatia o impune .

- Raspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de catre personalul in subordine ,in conformitate cu prevederile legale in vigoare .

5. In domeniul managementului administrativ :

- aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare , dupa avizarea prealabila de catre directia de sanatate publica judeteana /a municipiului Bucuresti ,directia medicala sau structura similara acesteia din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie ori Ministerul Sanatatii , dupa caz.

- Reprezinta spitalul in relatiile terte persoane fizice sau juridice

- Incheie acte juridice in numele si pe seama ,conform legii.

- Raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului .

- Raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional ,pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati ,informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului.

- Raspunde de obtinerea si mentinerea autorizatiei de functionare ,potrivit normelor aprobate prin ordin am ministrului sanatatii .

- Pune la dispozitia organelor si organismelor competente ,la solicitarea acestora ,in conditiile legii , informatii privind activitatea spitalului.

- Transmite directiei de sanatate publica judetene /a municipiului Bucuresti ,directiri medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii ,dupa caz,informari trimestriale sia anuale cu privire la patrimoniul dat in administratie ,realizarea indicatorilor activitatii medicale ,precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli .

- Raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea scuritatii documentelor prevazute de lege ,in format scris sis electronic .

- Raspunde de organizarea unui sistem de integrare si rezolvarea a sugestiilor ,sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului.

- Conduce activitatea spitalului , in conformitate cu reglementarile in vigoare .

- Propune spre aprobare directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti ,directiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele si institutiile cu retea proprie sau Ministerul Sanatatii ,dupa caz , un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital ,in conditiile legii.

- Elaboreaza ,impreuna cu comitetul director ,planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi,dezastre ,atacuri teroriste ,conflicte sociale si alte situatii de criza ,conform dispozitiilor legale in vigoare .

ATRIBUTII CONFORM O.M.S NR/916/2006

Atributiile managerului unitatii sanitare:

- raspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferentiat in functie de incadrarea unitatii in conformitate cu legea;

- participa la definitivarea propunerilor de activitate si achizitii cuprinse in planul anual al unitatii pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;

- raspunde de asigurarea bugetara aferenta activitatilor cuprinse in planul anual aprobat pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;

- controleaza si raspunde pentru organizarea si derularea activitatilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, dupa caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, ca structura de activitate in directa subordine si coordonare;

- controleaza respectarea normativelor cuprinse in planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale de la nivelul sectiilor si serviciilor din unitate, in colaborare cu responsabilul coordonator al activitatii specifice si cu medicii sefi de sectie;

- analizeaza si propune solutii de rezolvare, dupa caz, alocare de fonduri, pentru sesizarile compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifica in situatii de risc sau focar de infectie nosocomiala;

- verifica si aproba evidenta interna si informatiile transmise esaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legala, aferente activitatii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, si masurile de control al focarului de infectie nosocomiala din unitate;

- solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializata sau din proprie initiativa, expertize si investigatii externe, consiliere profesionala de specialitate si interventie in focarele de infectie nosocomiala;

- angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestatii de specialitate;

- reprezinta unitatea in litigii juridice legate de raspunderea institutiei in ceea ce priveste infectiile nosocomiale, respectiv actioneaza in instanta persoanele fizice, in cazul stabilirii responsabilitatii individuale pentru infectie nosocomiala.

SCOP SI OBIECTIVE

SCOP : Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta, incredere, flexibilitate.

OBIECTIVE:

SCOP : Prestarea unui act medical de calitate ,intr-un mediu sigur si confortabil ,astfel incat pacientii sa beneficieze de cele mai bune ingrijiri .

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni ,prin conducatorii sai , va urmari realizarea obiectivelor institutiei si se va afla in slujba interesului public si a contribuabilului, dand dovada de profesionalism si eficienta ,incompatibilitate si transparenta.

Obiective generale si obiective specifice

Pe perioada 2014 – 2015

Obiectivul general : al spitalului este asigurarea de servicii medicale de calitate functionala pe principiile prevazute in Legea 95/ 2006 modificata si completata ,participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei .

Obiective specifice :

1.Incheierea unor contracte avantajoase cu CJAS si realizarea serviciilor medicale conform contractelor incheiate .

Termen finalizare : permanent

Responsabili : manager,director medical si director fin.cont.

Indicatori evaluare : procentul realizare serviciilor in raport cu suma contractata

2. Intocmirea si pregatireadocumentatiei necesare cu privire la acreditarea unitatii conform celor unsprezece capitole de referinta .

Termen finalizare :30.06.2014

Responsabili : manager,director medical si director fin.cont.

Indicatori evaluare :procent acreditare 80% .

3. Masurarea gradului de satisfactie al pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor .

Termen finalizare : 31.01.2014

Responsabil : director medical

Indicatori evaluare : procentul de chestionare primite din totalul chestionare transmise .

4. Realizarea indicatorilor de management asumati prin act aditional al contractului de management .

Termen finalizare : 31.12.2014

Responsabil : managerul unitatii

Indicatori evaluare : calificativul obtinut .

5. Eficientizarea activitatilor sectiilor si cresterea gradului de rulaj pe un pat :

Termen finalizare : permanent

Responsabil : director medical

Indicatori evaluare : procent rulaj pe un pat .

6. Evaluarea personalului medical si non medical :

Termen finalizare : 31.01.2014 – 31.01.2014

Responsabil : sef birou RUNOS

Indicatori evaluare : procent personal evaluat in functie de calificatinvele obtinute

7. Implementarea ghidurilor de practica editate de M.S si monitorizarea aplicarii la :

Termen finalizare : permanent

Responsabil : director medical

Indicatori evaluare : numar ghiduri implementate

8. Efectuarea de situatii clinice in sectia psihiatrie efectuate conform autorizatii obtinute de M.S .

Termen finalizare : permanent

Responsabil : director medical si dr.Sarpe Marcel

Indicatori evaluare :nr. pacienti inclusi in studii

9. Asigurarea unitatii cu medici specialisti in sectii/compartimente deficitare de posturi.

Termen finalizare : 2014- 2015

Responsabil : managerul

Indicatori evaluare : nr.medici incadrati fata de posturile vacante .

10. Asigurarea cu aparatura de specialitate ,mai ales pentru camera de garda si laborator :

Termen finalizare : semestrul I 2014

Responsabil : manager

Indicatori evaluare :nr.de pacienti care beneficiaza de aceste ???

11. Defalcarea bugetului pe sectii si centre de cost :

Termen finalizare : dupa aprobarea bugetului

Responsabil : director fin.contabil

12.Directionarea cotei de 20% din veniturile salariatilor catre Fundatia Spitalului .

Termen finalizare : permanent

Responsabil : director fin.contabil

Indicatori evaluare :procentul redirectionarii din total angajati

13.Accesarea de fonduri europene in masura in care exista parte eligibila .

Termen finalizare : permanent

Responsabil : manager

Indicatori evaluare : fonduri obtinute

14.Cooperarea cu Consiliul Local Dumbraveni in vederea asigurarii de fonduri pentru intretinerea ,igienizarea cladirilor si plata utilitatilor .

Termen finalizare : 2014- 2015.

Responsabil : manager

Indicatori evaluare : fonduri obtinute

15.Continuarea implementarii programului national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica prin actiuni si activitati de terapie ocupationala .

Termen finalizare : 2014- 2015.

Responsabil : dr.Dutescu Mircea

Indicatori evaluare : realizarea indicatorilor fizici .

16.Obtinerea de fonduri de la M.S. pentru reamenajarea blocului alimentar, efectuarea de RK la canalul termic al unitatii ,RK la comp.psihosomatici continuare cu radiologia spitalului.

Termen finalizare : 2014- 2015.

Responsabil : manager

17.Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii,servicii sociale , medico-sociale si de ingrijire la domiciliu ,in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului .

Termen finalizare : permanent .

Responsabil : manager,director medical si sefii de sectie/comp.

18.Imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere aprintr-un meniu adecvat si de cea mai buna calitate , ambient confortabil (climatizare cu aer conditionat si TV instalat in toate saloanele ,grupuri sanitare adecvate , etc.)

Termen finalizare : 2014-2015

Responsabil : manager .

19. Instalarea de panouri solare in vederea producerii apei calde medicale in unitate .

Termen finalizare : 2014-2015

Responsabil : manager .

MANAGER ,

JR.NEGOESCU COSTEL