Cod etic

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA A PERSONALULUI

SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI

DUMBRAVENI

CUPRINS

CAPITOLUL I

A. Domeniul de aplicare si principii generale Art. 1-4

B. Obiective

C. Principii gnerale

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art.6 Conflictul de interese

Art.7 Respectarea Constitutiei si a legilor

Art.8 Loialitatea fata de institutia sanitara

Art.9 Libertatea opiniilor

Art.10 Activitatea publica

Art.11 Activitatatea politica

Art.12 Folosirea imaginii proprii

Art.13 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

Art.14 Conduita in cadrul relatiilor internationale;

Art.15 Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si

avantajelor materiale;

Art.16 Participarea la procesul de luare a deciziilor;

Art.17 Obiectivitate in evaluare;

Art.18 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;

Art.19 Utilizarea resurselor publice;

Art.20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

Art.21 Sesizarea

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte persoane

CAPITOLUL V

Raspunderea disciplinara

Art.22 Abaterile disciplinare si sanctiuni aplicabile; Sanctiuni disciplinare generale;

Art.23 Sanctiuni disciplinare speciale;

Art.24 Raspunderea patrimoniala;

Art.25 Solutionarea sesizarii;

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.26 Raspunderea;

Art.27 Asigurarea publicitatii;

Art.28 Intrarea in vigoare;

CAPITOLUL I

A.Domeniul de aplicare si principii generale

Definitie - Codul de conduita reprezinta setul de reguli pe baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care sa completeaza codurile etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii.

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului contractual din Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii increderii si prestigiului institutiei.

Art.2 (1)Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.

(2)Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care lucreaza in spital detasati, colaboratori, rezidenti sau practicanti.

Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni " s-au avut in vedere prevederile Legii 477/2004 privind Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Hotararea nr. 2/2009 privind Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania si Codul de Deontologie Medicala/2012 al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni este elaborat de catre Consiliul Medical si aprobat de catre managerul institutiei.

(2) Dispozitiile Codului de conduita etica si profesionala produc efecte pentru toti angajatii din institutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunostinta de continutul Codului de conduita etica si profesionala anterior semnarii contractului individual de munca.

(3) Codul de conduita etica si profesionala va fi adus la cunostinta salariatilor, astfel:

-prin intermediul sefilor de sectie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent:

-prin intermediul sefului biroului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

-prin afisare pe site-ul/la sediul institutiei, pentru persoanele

interesate.

B. Obiective

Obiectivele prezentului Cod de conduita etica si profesionala

urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public,o buna

administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea

birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

1. reglementarea normelor de conduita prefesionala necesare

realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al personalului contractual;

2. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

3. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetatenii si personalul contractual din Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni.

C. Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului

contractual sunt urmatoarele:

1.prioritatea interesului public- principiu conform caruia personalul contractual are indatorarea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;

2.asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice-principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;

3.profesionalismul- principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

4.impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

5. integritatea morala-principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu material;

6. libertatea gandirii si a exprimarii-principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale, competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi transparenţei, personalul din cadrul Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni are următoarele obligatii:

-să fie loial unitatii;

-să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu care vine în contact, în interiorul şi exteriorul spitalului;

-să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea fiecăruia;

-să nu se lase influenţat de interese personale, de presiuni sau

influenţe externe în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

-să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor care au acest regim şi de care ia cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei;

-să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

2. Principiile generale care stau la baza profesiei sunt următoarele:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea profesiei;

c) profesionalismul, principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei;

e) integritatea morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea

funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de buna-credinţă;

h) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile

desfăşurate în exercitarea funcţiei sunt de interes public si in folosul pacientilor

3. Comportament integru înseamnă :

a) performanţă - profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri

b) profesionalism - profesia presupune existenţa unor capacităti

intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor

c) calitatea serviciilor - constă în competenţa de a-şi realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;

d) încrederea - în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze

cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi, cu personalul din cadrul

instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită

e) conduita - trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan

profesional, cât şi personal;

f) credibilitatea – serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

4. Angajatul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni trebuie sa fie:

- corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

- să nu foloseasca poziţia deţinută în spital în interese particulare.

- să nu sugereze şi să nu pretinda recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu care are relaţii de colaborare.

- să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea naştere la conflicte de interese.

- să nu se foloseasca de bunurile Spitalului pentru rezolvarea

problemelor personale.

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate:

(1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei, in limetele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) Personalul contractual trebuie sa depuna toate diligentele si sa se asigure ca orice interventie cu caracter medical pe care o executa sau decizie profesionala pe care o ia, respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv.

(3) In exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

Art.6 Conflictul de interese

(1) Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile interese şi interesele Spitalului.

(2) In orice situaţie, angajaţii care au relaţii cu clienţii, contractorii,

furnizorii trebuie să acţioneze numai în interesul Spitalului şi să excludă orice fel de avantaje personale.

(3) Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor nu trebuie compromise în nici un fel de interesele personale.

(4) Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei (soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere) – în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul Spitalului

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat.

(6) Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri băneşti în scopuri politice

(7) Informaţiile cu caracter confidenţial

- informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Spital prin proceduri interne specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale, cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu respectarea celorlate drepturi legiferate.

- este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea –directă sau indirectă – în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.

- este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă parte, a informaţiilor confidenţiale ale Spitalului.

- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor dateprivind datele cu caracter personal.

(8) Spitalul respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al protecţiei şi asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal si asigura respectarea principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării.

(9) Spitalul nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.


Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura sanitara/negociat la nivel de unitate.

Art.7 - Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

Art.8 - Loialitatea fata de institutia sanitara

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara prestigiul institutiei sanitare in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor angajati contractuali;

(3) Prevederile aliniatul 2, punctele a-d se aplica si dupa incetarea

raporturilor de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene (doar daca au act aditional la contractul de munca cu clauza de confidentialitate prevazuta si platita).

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.

Art.9 - Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au

obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor.

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o

atitudine conciliata si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art.10 - Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre

persoanele desemnate de conducatorul institutiei, in conditiile legii.

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul institutiei.

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

Art.11 - Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

(1) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor
politice;
(2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functiile de demnitate
publica;
(3) sa afiseze in cadrul institutiilor insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Art.12 - Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Art.13 - Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile dintre personalul contractual din cadrul institutiei si

persoanele fizice sau juridice ,angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comprtament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere

onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

§ intrebuintarea unor expresii jignitoare;

§ dezvaluirea aspectelor vietii private;

§ formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor

cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii,prin;

§ promovarea unor solutii coerente,conform principiului tratamentului nediferentiat,raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

§ eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,convingerile politice, starea materiala, sanatatea, varsta,sexul si alte aspecte.

Art.14 - Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul contractual care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

Art.15 - Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si avantajelor materiale.

Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica.

Personalul medical cu studii superioare, studii medii (rezidenti, medici, asistente, infirmiere, brancardieri) care conditioneaza actul medical sau il efectueaza in mod intentionat intarziat si/sau fara a depune toate diligentele necesare in ceea ce priveste actele medicale care se impun, pentru a conditiona pacientul sau apartinatorii acestuia de a da mita sau foloase necuvenite pentru indeplinirea actului medical, li se va desface contractul de munca iar probele vor fi inaintate organelor in drept.

Personalului medical, indiferent de nivelul pregatirii profesionale, care intra in contact cu pacientii sau apartinatorii si nu se poarta civilizat si cuviincios, nu se adreseaza acestora in mod deontologic si civilizat, nu le explica pe intelesul acestora actele medicale si nu se comporta cu toata condescenta cuvenita oricarei fiinte umane, mai ales aflata intr-o stare emotionala deosebita, vor suporta una din sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii si a altor legi incidente faptei.

Demnitatea umana este protejata de Constitutia Romaniei iar incalcarea oricaruidrept personal este sanctionat in conformitate cu legile in vigoare

Art. 16 - Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de catre institutia publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Art. 17 - Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine;

(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,atunci cand propune ori aproba avansari,promovari,transferuri ,numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale ,excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii,de rudenie,afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la lit. C la Principii generale.

Art. 18 - Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmarii obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati

contractuali sa se inscrie sau sa se retraga din organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 19 - Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun propietar.

(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit

atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalul contractual care desfasoara activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica institutiei pentru realizarea acestora.

Art. 20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

§ cand a luat la cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoare ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

§ cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv ;

§ cand poate influenta operatiunile de vanzare, sau cand a obtinut informatii, la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor

referitoare la bunurile propietate publica sau privata a statului ori a

unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

Art. 21 - Sesizarea

(1) Conducerea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

§ incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de catre angajatii contractuali;

§ constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;

(2) Sesizarea prevazuta la alin(1) nu exclude sesizarea organului

disciplinar competent, potrivit legii.

(3) Angajatii contractuali nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea de buna credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

(4) Conducerea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea

confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte persoane

(1) Prin petitii se intelege cererea prin care se solicita, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia si/sau sesizari, reclamatii, propuneri formulate de catre un salariat/sau alta persoana adresata Spitalului, formulate in scris si transmise prin orice mijloace doveditoare.

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ poate cere soluţionarea în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen, prin care se poate solicita autorităţii emitente, reexaminarea unui act administrativ. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

(3) Actul administrativ este acel act emis de catre Spital, în realizarea atribuţiilor sale;

(4) Oricare salariat are dreptul de a se adresa conducatorilor, inclusiv direct managerului atunci cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.

(5) Salariatul pentru rezolvarea problemelor sale se adreseaza sefului ierarhic in scris si acesta este obligat ca in maxim 7 zile de la luarea la cunostinta a sesizarii sau reclamatiei sa rezolve problema si/sau, in functie de situatie, sa medieze si sa rezolve sau sa raspunda in scris salariatului si in cazurile in care ii depaseste competenta de decizie sa informeze managerul.

(6) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor registratura generala are urmatoarele atributii:

§ primeste si inregistreaza petitiile in Registrul general de intrari ale spitalului;

§ prezinta petitiile managerului care le repartizeaza compartimentului de specialitate in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de solutionare;

§ urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor;

§ expediaza raspunsurile catre petitionari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiilor, sau a altor termene specificate de legi speciale;

§ pentru soltutionarea petitiilor care, initial au fost inregistrate la o alta autoritate si apoi trasnsmise spitalului, curge un nou termen de solutionare, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii lor la spital.

§ raspunsul se semneaza de catre manager si seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va mentiona, dupa caz, temeiul legal al solutiei.

§ petitiile gresit adresate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile competetnte cu solutionarea lor, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta;

§ petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza;

§ in cazul in care un petitionar formuleaza mai multe petitii, sesizand aceeasi probleme, acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns care va face referire la toate petitiile primate;

§ daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelesi petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

§ dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, privind drepturile salariale, aceasta va fi depusă la registratura generala pentru înregistrare, de unde va fi înaintată managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni.

§ contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

§ soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor O.U.G. nr.115/2004 modificată şi completată, privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul bugetar se vor soluţiona în termen de 10 zile de la depunere, pe baza hotararii consemnate in procesului-verbal al Comitetului Director.

(7) Managerul Spitalului de Psihiatrie cronici Dumbraveni va supune plângerea spre dezbatere în şedinţa Comitetului Director impreuna cu raportul/nota justificativa pentru fiecare caz in parte, emisa de serviciul RUNOS, care are obligatia verificarii si indeplinirea tuturor condiţiile legale prevăzute pentru fiecare speta in parte, de acordare sau neacordare a acestor drepturi.

(8) La sedinţele Comitetului Director participa si reprezentantul organizatiei sindicale in calitate de observator.

(9) Salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicaţii şi lămuriri.

(10) După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluţia dată cererii, termenul în care poate fi contestată şi instanţa competenta unde poate fi contestata decizia.

(11) Aducerea la îndeplinire a deciziei se va face de către Serviciul

R.U.N.O.S.

CAPITOLUL V

Raspunderea Disciplinara

Art. 22 - Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Sanctiunidisciplinare generale

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care

constă într-o acţiune sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către

salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 - 10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(8) Abaterea salariatilor din subordinea sefilor de sectii, compartimente, birouri, care se constata de catre acestia, se inainteaza in scris managerului, care, dupa caz, o va indrepta, in funtie de abatere, Comisiei de discilpina sau Consiliului etic, constituite la nivel de unitate, avand componenta si atributiile specificate in R.O.F.

(9) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa atributiile specifice, sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să utilizeze in cursul cercetarii toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(12) Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza procesul verbal al cercetarii disciplinare in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu toate actele care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara, iar acesta va decide asupra aplicarii sanctiunii.

(13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(14) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod

obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

Art. 23 - Sanctiuni disciplinare speciale

(1) Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice sistemului sanitar;

(2) Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

(3) Raspunderea disciplinara este prevazuta in Lg.95/2006 si Decizia nr. 3/2005 al Colegiului medicilor din România privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală a Colegiului Medicilor din România

(4) Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a

regulamentelor profesionale, pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

(5) Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea privind exercitarea profesiei de farmacist si Decizia nr. 2/2009 al Colegiului Farmaciştilor din România privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

(6) Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de etică şi deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii.

(7) Raspunderea disciplinara pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu prevederilor Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si Statutul profesional si Hotărârea nr. 2/2009 a Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor şi Asist. Med. din Rom. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

Art. 24 - Raspundere patrimoniala

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei.

(4) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(5) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

(6) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

(7) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

(8) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

(9) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor.Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.

(10) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

(11) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

(12) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz.

(13) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

(14) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din

salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

Art. 25 - Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizariilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport pe baza caruia conducerea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni va formula recomandari cu privire la modul de corectare a deficientelor constatate.

(2) Recomandarile conducerii Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, vor fi comunicate:

§ angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

§ angajatului contractual care face obiectul sesizarii.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 26 - Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii.
(2) Comisia cu atributii disciplinare are competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii nr .53/2003-Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.
(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente,in conditiile legii.
(4) Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care,prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 27 - Asigurarea publicitatii

Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe site-ul spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.

Art. 28 - Intrarea in vigoare

Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de 01.07.2015